Regulamin

Regulamin Domu Kultury SM Wspólny Dom w Szczecinie

REGULAMIN KORZYSTANIA
z SAL DOMU KULTURY

SM „WSPÓLNY DOM” w SZCZECINIE
przy ul. ŚW. MARCINA 2

1. Sale są otwarte zgodnie z harmonogramem zajęć i imprez Domu Kultury.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) sala imprez – sala, w której odbywają się zajęcia, imprezy, prezentacje;

b) obiekt – budynek Domu Kultury;

c) organizator zewnętrzny – osoba prawna, fizyczna lub przeprowadzająca zajęcia, imprezę, prezentacje;

d) impreza – każda forma działalności na sali imprez;

e) zajęcia – zajęcia artystyczne, szkoleniowe, kursy, próby dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Dzieci i młodzież mogą korzystać z sali imprez i sal szkoleniowych pod nadzorem instruktora, nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo.

4. Dom Kultury nie zapewnia osobom (poza osobami biorącymi udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez Dom Kultury) korzystających z sal jakiejkolwiek ochrony i nadzoru osób biorących udział w imprezach. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy.
5. Udostępnienie sal organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie porozumienia lub zawartej umowy najmu. Umowy najmu pomieszczeń zawarte są przez Zarząd SM „Wspólny Dom” w Szczecinie.

6. Za korzystanie z sal pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd SM „Wspólny Dom” w Szczecinie.

7. Prowadzący zajęcia (wynajmujący salę) odpowiadają za stan czystości i porządku w salach po każdych zajęciach.

8. Klucze od sal pobierają osoby upoważnione, prowadzące zajęcia. Osoba pobierająca klucze odpowiada za przedmioty i sprzęt znajdujący się w salach.

9. Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione w salach przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze.

ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ DOMU KULTURY

1. Każdy przebywający w Domu Kultury powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym oraz zachowując ciszę umożliwiał prowadzenie zajęć.

2. Obowiązkiem osób korzystających z sal (pomieszczeń Domu Kultury) jest do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia sali (pomieszczeń) oraz znajdujących się tam urządzeń;

b) utrzymania porządku i czystości w salach, pomieszczeniach sanitarnych oraz pozostałych pomieszczeniach obiektu;

c) podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracownikom Domu Kultury;

d) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;

e) przestrzegania przepisów bhp, ppoż, ewakuacyjnych oraz porządkowych;

f) o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia i urządzeń należy natychmiast powiadamiać pracownika Domu Kultury.

NA TERENIE DOMU KULTURY OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ

a) przebywania osób postronnych w czasie prowadzenia zajęć, bez zgody prowadzącego;

b) wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycia wszelkiego rodzaju środków odurzających;

c) spożywania alkoholu i innych środków odurzających;

d) palenia tytoniu;

e) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;

f) używania otwartych źródeł ognia;

g) pisania na ścianach, urządzeniach i tablicach informacyjnych, ogłoszeniowych oraz regulaminach itp.;

h) wprowadzania zwierząt;

i) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych, przeprowadzania spotkań i zebrań bez zgody kierownika Domu Kultury.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą wypraszane z Domu Kultury niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w sprawach o wykroczenia.

2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie Domu Kultury ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.

3. Pracownicy Domu Kultury mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z sal (pomieszczeń).

4. Pracownicy Domu Kultury sprawują nadzór ogólny nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu i dlatego wszystkie osoby przebywające w Domu Kultury zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

Skargi i wnioski należy kierować do kierownika Domu Kultury lub Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólny Dom” (Szczecin, ul Niemcewicza 26).

Do pobrania: Regulamin Domu Kultury SM Wspólny Dom w Szczecinie (pdf)